The True One. :')

Danielle Barba. Demigoddess. Future Chemical Engineer. <3

(via silly-luv)

(via sirenangnalulunod)

I wonder who’s gonna be by my side in 10 years

Boss JP (via johnpaulpenuliar)

Huwag mong hayaan na tatanda kang puro istoryang pagmu-move on lang ang maaalala mo.

Uy seryoso mukha akong out of school youth dito. Hahahahaha. Wag po kayo mag-alala, nag-aaral pa po ako. Sa AUGUST lang po talaga start ng class namin. Hihihi. :)

Much care,

-Danielle. :)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter